Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie – formy zawierania umów przez tłumaczy

Każdej z form zawarcia umowy przysługują inne regulacje prawne. Tłumacz ma możliwość wyboru formy umowy, na podstawie której będzie świadczył swoje usługi, pomiędzy:

 • umową o pracę,
 • umową o dzieło,
 • umową zlecenia.

Umowę o pracę regulują przepisy kodeksu pracy. Umowa o pracę jest jednym ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Zawiera się ją na :

 • czas określony,
 • czas nieokreślony,
 • czas wykonywania określonej pracy, np. na czas zastępstwa innego pracownika.

Każdą z wyżej wymienionych umów może poprzedzać umowa o pracę na okres próbny, zawarta na maksymalnie 3 miesiące.
Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, warunki pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje:

 • na mocy porozumienia stron,
 • za wypowiedzeniem, czyli z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • bez wypowiedzenia, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z upływem czasu, na jaki została zawarta,
 • z chwilą ukończenia pracy.

Ważną informacją jest możliwość zmiany treści umowy, jeżeli obie strony chcą to zrobić. Wówczas sporządzany jest aneks do umowy, który zawiera uzgodnione przez strony zmiany warunków oraz termin wejścia w życie tychże zmian. Przed podpisaniem umowy w jakiejkolwiek formie, należy oczywiście dokładnie zapoznać się z jej treścią.

Umowa o dzieło regulowana jest postanowieniami kodeksu cywilnego. Jest to więc umowa cywilnoprawna, co oznacza, iż zatrudnionym na podstawie tej umowy nie przysługuje ochrona przewidziana postanowieniami kodeksu pracy.

Na podstawie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania danego dzieła, zaś zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa ta jest umową rezultatu, co oznacza, że przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła.

Warto wspomnieć o minusach tej formy zatrudnienia. Osoba zatrudniona na umowę o dzieło pozbawiona jest takich świadczeń socjalnych, jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, a także nie korzysta w przypadku niewypłacalności pracodawcy z wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Plusem z kolei są korzystne stawki oprocentowania, niezależnie od wysokości przychodu.

Umowę zlecenia również reguluje kodeks cywilny. Umowa ta polega na tym, że przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Umowa ta może być wykonywana za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Zależy to wyłącznie od ustaleń jej stron. Natomiast w przypadku, gdy strony nie zawrą w treści umowy postanowień dotyczących wynagrodzenia, przyjmuje się, że umowa taka jest wykonywana za wynagrodzeniem.

Umowa zlecenia jest umową starannego wykonania. Zleceniobiorca otrzyma więc wynagrodzenie, jeśli swoją pracę wykonał z należytą starannością. Nie musi jej za to wykonywać osobiście, możliwe jest wykonanie zlecenia przez osobę trzecią.